วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เอทานอลพลังงานทดแทนที่น่าสนใจ

 เอทานอลพลังงานทดแทนที่น่าสนใจ
 เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง เมื่อนำไปผสมกับน้ำมันสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ใช้ทดแทนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1.       วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง และพวกพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ เป็นต้น
2.        วัตถุดิบประเภทน้ำตาล ได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล บีตรูต ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น
3.        วัตถุดิบประเภทเส้นใย เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด รำข้าว เป็นต้น 
     กระบวนการผลิตเอทานอลเหมือนกับกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ เพียงแต่ต้องทำให้เอทานอลบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.5  ถ้าเอทานอลมีน้ำปะปนอยู่มาก เมื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์จะทำให้เครื่องน็อก ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องยนต์เกิดสนิมได้ กรรมวิธีหรือเทคโนโลยีในการแยกน้ำเพื่อผลิตเอทานอลที่นิยมมี 3 วิธี คือ
1.       กระบวนการแยกน้ำด้วยวิธีการกลั่นสกัดแยกกับสารตัวที่สาม (extractive distillation with the third component) โดยสารตัวที่สามที่ใช้คือ สารไซโคลเฮกเซน (cyclo-hexane)
2.        กระบวนการแยกด้วยวิธีเมมเบรน (membrane pervaporation)
3.        กระบวนการแยกด้วยวิธีโมเลคูลาซีฟ(molecular sieve reparation) 
การผลิตเอทานอล 1 ลบ.ม. จะทำให้เกิดน้ำเสีย 10 ลบ.ม. และน้ำเสีย 1 ลบ.ม. สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 35 ลบ.ม. 
จาก:มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น