วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความสำเร็จโครงการจีจีพี,โรงงานกำจัดขยะเมืองฮิโรชิมา


ความสำเร็จโครงการจีจีพี
ความช่วยเหลือเพื่อโครงการศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน    เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน หมู่บ้านพบสุข
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 โดยมีนายฮิโตชิ ทาเกะซุเมะ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่น และ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ร่วมในพิธี

       ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของเมือง และเทศบาลนครปากเกร็ดก็ไม่อยู่ในข่ายยกเว้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะคิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณของเทศบาล ทำให้เป็นภาระหนัก

       รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนทางการเงินจำนวน 81,742 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 3.4 ล้านบาท) สำหรับการก่อสร้างศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนและจัดซื้ออุปกรณ์ตามคำขอของเทศบาลนครปากเกร็ด ปุ๋ยที่ได้จากขยะเหลือทิ้งจากครัว และขยะอื่นจะถูกนำมาใช้ในศูนย์ฯ แห่งนี้ นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ คาดว่าโครงการนี้จะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลและช่วยลดปริมาณขยะ อีกทั้งหวังว่าจะขยายความคิดเช่นนี้สู่เทศบาลอื่น ๆ

       โครงการได้รับการสนับสนุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงทางด้านมนุษย์ (จีจีพี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (โอดีเอ) โครงการ จีจีพี ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานทางการแพทย์ โดยไม่ผ่านภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทยมากกว่า 250 โครงการ เป็นมูลค่ามากกว่า 600 ล้านบาท

ศูนย์รีไซเคิลขยะนะกะ เมืองฮิโรชิมา

ปัจจุบันขยะ และของเหลือทิ้งทวีปริมาณมากขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องมลพิษในเมืองต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน
รวมถึงประชาชนทั่วไปต่างหันมาให้ความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะและวิธีการรีไซเคิลขยะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับขยะ


       โรงงานกำจัดขยะเมืองฮิโรชิมา เป็นตัวอย่างของความพยายามในการกำจัดและรีไซเคิลขยะโดยตั้งเป็นศูนย์รีไซเคิลขยะ สำหรับการเก็บขยะนั้น กำหนดให้บ้านเรือน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ต้องคัดแยกขยะตามประเภท สำหรับนำไปรีไซเคิลและเอากลับมาใช้ประโยชน์ อาทิ ปูพื้น ให้พลังงาน เป็นต้น ศูนย์รีไซเคิลขยะเน้นเรื่องความสะอาด และเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมขั้นตอนการดำเนินกิจการของศูนย์ฯ เดิมที โรงงานกำจัดขยะแห่งนี้ก็เหมือนโรงงานกำจัดขยะทั่วๆ ไป กล่าวคือมีกลิ่นเหม็นและกระบวนการกำจัดขยะได้ก่อเกิดมลพิษในอากาศ เทศบาลเมือง ฮิโรชิมาจึงพิจารณาสร้างศูนย์รีไซเคิลขยะโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนเป็นหลัก ศูนย์ฯ เน้นการลดการก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับขยะให้มากขึ้น
ข้อมูลศูนย์รีไซเคิลขยะเมืองฮิโรชิมา
 เนื้อที่ประมาณ 50,245 ตารางเมตร    อาคาร 7 ชั้นและ 1 ชั้นส่วนใต้ดิน    ค่าก่อสร้าง 13,533 ล้านบาท
 ระยะเวลาก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2543 – ก.พ. 2547
สอบถามรายละเอียดที่
เทศบาลเมืองฮิโรชิมา
www.city.hiroshima.jp/e/index-E.html
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น