วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนา Development Micro-organisms (DMO)

กลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนา Development Micro-organisms (DMO)
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ (Probiotic Micro-Organisms) สามารถนำไปใช้ในงานเกษตร ปศุสัตว์ ประมง งานรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ภายในครัวเรือนได้ผลเป็นอย่างดี ขั้นตอนการได้มา โดยนำเอาจุลินทรีย์สร้างสรรค์ ที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อม (Local Micro-Organisms) มาเพาะเลี้ยงร่วมกับ จุลินทรีย์สร้างสรรค์จากธรรมชาติโดยการคัดเลือกในห้องปฏิบัติการทางวิทยาสตร์ (Science Laboratory Micro-Organisms) และใช้น้ำตาลสดจากธรรมชาติเป็นอาหารในการเพาะเลี้ยง ใช้เวลาในการหมัก 4 เดือน จะได้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนา (DMO) ที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับการใช้ในภูมิอากาศเขตร้อน (Tropical Climate)
และเมื่อนำไปต่อเชื้อด้วยกากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง การขยายตัว(แบ่งเซลล์)ของจุลินทรีย์ DMO จะเร็วขึ้น การเพาะขยายเชื้อจะสมบูรณ์ใช้เวลา 48 ชั่วโมง (2วัน) สามารถนำไปแปรรูปใช้ในงานเกษตร ปศุสัตว์ ประมง งานรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ภายในครัวเรือนได้ผลเป็นอย่างดี
ลักษณะของหัวเชื้อจุลินทรีย์ DMO
1. มีสีเหลืองคล้ายน้ำผลไม้ มีกลิ่นหอม อมเปรี้ยว กลิ่นนิ่มนวล
2. เก็บเอาไว้ได้นานเป็นปีที่อุณหภูมิปกติ เมื่อเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าภายนอกเข้าถึงแม้ว่าจุมีช่องว่างอากาศมากจะไม่มีฝ้าสีขาวลอยผิวน้ำ
3. เมื่อนำไปต่อเชื้อด้วยกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงจะแตกตัวสมบูรณ์ใช้เวลา 48 ชั่วโมง มีกลิ่นหอม อมเปรี้ยว
.
เมื่อนำจุลินทรีย์DMO ไปใช้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กองปุ๋ยหมักจะร้อนเร็ว ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เนื้อปุ๋ยจะแห้งเร็ว มีราเส้นใยสีขาวมาก ทำให้ผลการนำไปใช้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น